Aitosuomalaiset - Suomalaisuuden puolesta


Itsenäinäisyys ja aito kansanvalta on meille tärkeä asia

Aitosuomalaiset haluaa olla mukana turvaamassa perinteiden jatkumisen arvostaen omia juuriaan. Taloudellinen hyvinvointi on ratkaisevassa asemassa syntyvyyden lisäämiseksi kansamme elinkelpoisuuden turvaamiseksi. Pienenevät syntyvyysluvut suomalaisten keskuudessa on suoraa seurausta kasvaneesta, mittavasta köyhyydestä maassamme.
Omasta kansasta tulee huolehtia avoimuuden ja kansainvallan kautta, eikä kansalaisia tule jättää heitteille vailla kotia, ruokaa tai muuta tarvittavaa huolenpitoa. Edistämällä lähimmäisenrakkautta, yhteisöllisyyttä ja välittämistä omassa lähipiirissä, tuemme parhaiten toinen toisiamme omassa maassamme.

Haluamme myös olla mukana suojelemassa luontoa ja puhua turvallisen elinympäristön puolesta.


Perustuslaillisuus on mielestämme toimivan yhteiskunnan perusta


Aidon hyvinvoinnin turvaamiseksi yhteiskunnassa tulee noudattaa maan lakeja, eikä niitä saa tulkita kansan etua vastaan. Oikeudenmukaisuus ja laillisuus on terveen yhteiskunnan peruspilareita ja turvaa myös yhteiskuntarauhan säilymisen.


Aitosuomalaiset pitää tärkeänä, että julkinen valta huolehtii kansamme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Ei ole meidän oikeus puuttua muiden kansojen asioihin. Voimme kuitenkin tehdä yhteistyötä samanhenkisten kansojen kanssa esim. erilaisilla yhteisillä projekteilla ja tukemalla hyviä kauppasuhteita.
Jokaisella kansalla on yhtäläinen oikeus elää omassa maassaan turvassa itse rakentamansa henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin keskellä, määräten suvereenisti omista asioistaan ilman, että yhtäkään kansaa tuomitaan tai halveksutaan tekemistään valinnoista oman kansansa hyväksi.


Aitosuomalaiset haluavat olla mukana edistämässä suomalaisuutta.

Omat perinteemme, uskomukset, elämäntapa ja historia ovat olennainen osa kultturiamme, ja on velvollisuutemme koittaa vaalia näitä tuleville sukupolville, koska ne ovat yhdessä tärkeä osa kansakuntamme identiteettiä. Juurikin tämä oma kulttuurimme tekee meistä sellaisia kuin me olemme; suomalaisia.