Aitosuomalaiset ovat myös mukana taistelussa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta

29.10.2019

Lähestymme kirjeitse eduskuntaa pyynnöllä, että lobbaus säänneltäisiin laeilla maassamme yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi.

Kirje:

"Hyvä hallinto perustuu läpinäkyvyyteen ja yhdenvertaisuuteen päätöksenteossa.


Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että päätöksien tulee perustua tutkittuun tietoon. Luulisi tämän olevan oikeusvaltiossa itsestäänselvyys. Tämän tulisi kuitenkin toteutua sillä lisäyksellä, että käytetään useampaa asiantuntijatahoa riittävän ja objektiivisen kokonaiskuvan saamiseksi päätöksenteon tueksi. Tämä siitä syystä, että kansanedustajamme ovat lainsäätäjien roolissa. Tuppaa niin helposti muuten tulemaan sutta ja sekundaa, jos ei ole kattavaa kokonaiskuvaa jonkin lakialoitteen vaikutuksista koko kansalaisyhteiskunnan kaikkein eri eturyhmien osalta, sekä myös eri viranomaistahojen väliseen keskinäiseen toimintaan. Viime aikoina hosumalla tehdystä on ollut lukuisia esimerkkejä julkisuudessa Trafin ja KELA:n sotkuista alkaen.

Jotta vastaisuudessa vältyttäisiin "hosumalla tehdystä", yksipuolisen tiedon pohjalta tehdyistä päätöksistä ja lainvalmisteluista, jne, tulee eduskunnassa viipymättä tehdä lakialoite lobbaamisen sääntelemiseksi Suomessa. Viime hallituskaudella tämän asian tiimoilta lähinnä vähän huokailtiin, ennenkuin asia kuopattiin. Se vaan ei nyt enää käy. Kaikesta yhteiskunnassa näkee, että asian saattamisella järjestykseen on jo kiire. On tehty niin paljon huonoja päätöksiä ja huolestuttavan tulkinnanvaraisia lakeja lisääntyvästi viime vuodet.

Lobbausta sääntelevään lakialoitteeseen tulee sisällyttää lobbauksen avoimuus ja yhdenvertaisuus, sekä vastaisuudessa myös asianmukainen julkinen keskustelu jokaisesta tehtävästä päätöksestä ja/tai uudesta lakisloitteesta. 
Siihen tulee myös sisällyttää vaatimus riittävän kattavasta ja monipuolisesti tuotetusta tutkitusta tiedosta, sekä useat eri näkökulmat huomioivasta asiantuntijoiden osallistumisesta kulloinkin valmisteilla olevaan asiakokonaisuuteen ja/tai lainvalmisteluun. 
Siihen tulee myös sisällyttää vaatimus ulkopuolisesta kansalaisista koostuvasta asiantuntijaryhmästä, jonka tehtävänä on varmistaa riittävän monipuolisen tiedon käyttö ja objektiivisuus kulloinkin valmisteilla olevan asiakokonaisuuden ja/tai lainvalmistelun yhteydessä. Tämä vaatimus perustuu siihen, että nyky-yhteiskunnassa tuotettu tieto on usein huolestuttavan pirstaloitunutta. Tämä taas johtuu internetin aikakaudesta ja informaatiotulvasta, eikä yhteiskuntamme ole kyennyt vastaamaan tähän uuteen muuttuneeseen toimintaympäristöön kansalaisyhteiskunnan hyvinvointia turvaamalla tavalla. Tästä on todella lukuisia huolestuttavia esinmerkkejä.
Lisäksi lakialoitteeseen lobbauksesta tulee sisällyttää asianmukainen menettely siitä, miten vastaisuudessa varmistetaan avoimuus päätöksenteossa ja/tai lainvalmisteluissa suhteessa kansalaisyhteiskuntaan, tuoden julkiseen debattiin eduskunnassa kaikkien eri näkökulmia edustavien lobbareiden ja asiantuntijoiden lausunnot ja ehdotukset kulloinkin työn alla olevasta asiakokonaisuudesta ja/tai lakialoitteesta.
Tässä yhteydessä tulee myös tehdä kirjaus lobbausta sääntekevän lakialoitteen yhteydessä eduskunnan työskentelytapoihin, jossa varmistetaan vastaisuudessa yhdenvertaisuuden nimissä kaikkien eri eturyhmien edustajien pääsy esteettä mukaan kaikkiin eri valmisteluvaiheisiin eduskunnassa, ja joihin nyt on ollut pääsy vain valikoidulle osalle lobbaajista. 
Tähän yhteyteen tulee tehdä myös kirjaus siitä miten koko kansalaisyhteiskuntaa tiedotetaan ennakkoon riittävän hyvissä ajoin kulloinkin työn alle tulevasta asiakokonaisuudesta ja/tai lainvalmistelusta, jotta jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus ennakkoon valmistella mahdollista osallistumista lobbarina näihin.

Nykyisellään tämä ei toteudu oikeudenmukaisesti, koska ainoastaan valikoiduilla eturyhmien edustajilla tuntuu olevan pääsy ns. "suljettujen ovien taakse" eduskunnassa. Kansalaisyhteiskunnassa puhutaankin jo ihan yleisesti suhmuroinnista ja oman edun tavoittelusta suljettujen ovien takana. Tämä tuskin on haluttu kehityssuunta tai edes oikeusvaltion tunnusmerkkejä?"

01.08.2020Kaikki muuttuu aikanaan - Itsenäinen Suomi takaisin
11.07.2020Sirkus-eduskunta on tullut tiensä päähän
25.05.2020On tullut aika puhaltaa peli poikki - Kansalle on turha enää kertoa sitä muunneltua totuutta
13.05.2020Yövartijavaltio
31.03.2020Poliittiset arvovalinnat - Tehdään päätöksiä suuntaan tai toiseen omaan ideologiaan pohjautuen
27.03.2020Vasemmiston henkinen kriisi
15.02.2020Onko huoltovarmuus Suomessa ajantasalla?
15.02.2020Kansalaisyhteiskunnan syvenevät jakolinjat - Toistuuko veljessodan jako punaisiin ja valkoisiin? Mikä jakaa kansaa?
11.02.2020Loukattujen tunteiden aikakausi
04.02.2020Kysyvä ei tieltä eksy

Siirry arkistoon »